งานบริการของสมสท.

พันธกิจของสำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.) คือการพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ เป็นผลให้ระบบสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ระบบค้นหาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย

ระบบขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยา
มาตรฐานของไทย

ระบบรายงานข้อมูลการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์ยาของกรมบัญชีกลาง

ระบบค้นหารหัสมาตรฐานการตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการฯ

โปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการ
ตรวจทางห้องปฎิบัติการฯ

การพัฒนามาตรฐานรหัสการตรวจทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์

โปรแกรมบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานสำหรับยาแผนไทย