โครงสร้างองค์กรและทีมงาน

โครงสร้างองค์กร

ทีมงาน

นพ.บุญชัย กิจสนาโยธิน

ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส

นพ.รัฐ ปัญโญวัฒน์

ผู้ช่วยผู้จัดการ

นพ.ดาวฤกษ์ สินธุณิชย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นพ.เทียม อังสาชน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นายคิดคม สเลลานนท์

ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส

สุกัญณิกา สวนสมุทร์

ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส

วริทธิ์นันท์ ศุภารักษ์สืบวงศ์

ผู้จัดการงานวิจัยอาวุโส

วรนันท์ สาลียงพวย

นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับต้น

กิติ อังคควัฒนกุล

นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับต้น

พิรญาณ์ สายชล

นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับต้น

บุศรา จินตวง

นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูลระดับต้น