หน้าแรก

Slide
สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย
Thai Health Information Standards Development Center
มาตรฐานข้อมูลสุขภาพ ฐานรากระบบสุขภาพดิจิทัลไทย

ประกาศ: ในปีนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก SNOMED International ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลรหัสมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์ระดับสากล (SNOMED CT) โดย สมสท. ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง (National Release Center: NRC) ในการเผยแพร่รหัส SNOMED CT

กำหนดการเผยแพร่

เครื่องมือที่ให้บริการ

TMT Browser

ระบบค้นหาบัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย

TMT Connect

ระบบขอแก้ไขข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานของไทย

TMLT Browser

ระบบค้นหารหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ

TMLT Mapping

โปรแกรมจับคู่รหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฎิบัติการฯ

SNOMED Browser

ระบบค้นหาศัพท์ทางการแพทย์สากล

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลสุขภาพที่ทำให้ระบบข้อมูลสุขภาพสามารถแลกเปลี่ยนกันได้แบบไร้รอยต่อและเป็นมาตรฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

พัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพในประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบข้อมูลสุขภาพต่างระบบสามารถทำงานร่วมกันได้ เป็นผลให้ระบบสุขภาพมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ภาคีเครือข่าย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ (สกส.)
สำนักพัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (สรท.)
กรมบัญชีกลาง